897,00 NOK

Kjøpsvilkår


Innledning

Dette kjøpet er regulert med utgangspunkt i standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Det er hovedsakelig avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven som regulerer forbrukerkjøp av varer over Internett. Disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på lovdata.no. Disse vilkårene skal forstås som partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, ikke som en begrensning i lovbestemte rettigheter.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene og vilkårene, bestillingsopplysningene og eventuelle særskilte avtalte vilkår. Eventuelle motstridelser mellom opplysningene går særskilt avtale mellom partene foran, dersom det ikke motstrider mot ufravikelige lovgivninger. 

 1. Partene

Eier av Din Kreative Halvdel er Lilia Lanner, 929 610 733, + 47 957 07 316, [email protected], og betegnes her som selger/selgeren.

Kjøperen er den som foretar seg bestillingen, og betegnes som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Prisen kjøper skal betale for en tjeneste/et produkt inkluderer merverdiavgift, alle gebyrer og andre utgifter, og summeres i et totalbeløp. Alle tilleggskostnader som ikke opplyses av selger før kjøp skal ikke betales av kjøper.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 1. Avtalens varighet

Avtalen gjelder gjennomføring av forhåndsbetalte nettbaserte maler. Malene blir tilgjengelig straks betalingen er gjennomført. Kjøperen har ubegrenset tilgang til malene. Dersom selgeren senere terminerer produktet, vil kjøperen få 6 måneders forvarsel om dette.

 

 1. Betaling

Kjøper kan bruke betalingsløsningen Stripe for å betale for varene på denne nettsiden.

 1. Angrerett

For kjøp av nettbaserte kurs gis det en angrerett.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om kjøp av malene ble inngått. Dersom malene blir gjennomført tidligere enn angrefristen utløper gjelder angreretten fram til den dagen malene er registrert som gjennomført.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen fristens utløp. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter levering. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten vil kjøper miste tilgang til malene så snart angremeldingen er godkjent. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

 1. Refusjon

Kjøper kan be om full refusjon innen 14 dager etter opprinnelige kjøp for de produkter som inngår under angrerettloven. Kjøper ber om refusjon ved å kontakte selger på [email protected] og be om full refusjon.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer produktet på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer produktet innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.


Hvis det foreligger en mangel må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøperen ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøperen er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Instagram Innholdsmaler

Maler for innlegg, story & caption-tekster.

Hva du får:

 • 30 innleggsmaler
 • 30 storymaler
 • 30 caption-tekster m/ innholdsideer, hooks & CTA

For deg som ønsker å være mer aktiv på Instagram og poste innhold av høyere kvalitet uten å måtte bruke mer tid!